Regulamin centrum zabaw RIO

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest firma „Fabryka Uśmiechu” (dalej Zarządzający).
 2. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren, do zapoznania się z regulaminem Centrum Zabaw RIO oraz cennikiem usług.
 3. Wykupienie biletu wstępu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem Centrum Zabaw RIO i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.
 4. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas zabawy nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.
 5. Dziecko wchodzi na teren Centrum Zabaw RIO tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jego ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji pod jego nadzorem.
 6. Z Centrum Zabaw RIO mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu lub firmowym voucherem RIO. Wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), za które nie jest pobierana opłata.
 7. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 12.
 8. Z dzieckiem, za które została uiszczona opłata za bilet wstępu, na teren Centrum Zabaw może wejść max. 2 opiekunów. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 9. Ze względów higienicznych, bezpieczeństwa oraz BHP dzieci bawią się bez obuwia, obowiązkowo w skarpetkach antypoślizgowych.
 10. Wszyscy dorośli powinni przebywać na terenie Centrum Zabaw RIO bez obuwia, w skarpetkach.
 11. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów.
 12. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach.
 13. Dzieci nie powinny posiadać przy sobie przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie tj. kluczy na smyczy, pasków, okularów, szelek, monet, łańcuszków, kolczyków i innej biżuterii.
 14. Na terenie Centrum Zabaw RIO obowiązuje:
  – zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych, szklanych,
  – zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji,
  – zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wprowadzania zwierząt.
 15. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia, dzieci do 3-go roku życia mogą korzystać z konstrukcji wyłącznie pod stałą opieką opiekuna.
 16. Szatnia dla dzieci i dorosłych jest niestrzeżona. Rzeczy wartościowe należy schować do zamykanych szafek.
 17. Zarządzający nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty, pozostawione w szatni obiektu.
 18. Na terenie obiektu zabronione są: bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie na jednej zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 19. Osoby nietrzeźwe, zachowujące się niekulturalnie bądź agresywnie – naruszające przepisy niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń czy niestosujące się do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu nie zostanie im zwrócona.
 20. Za szkody umyślne popełnione w lokalu przez dzieci materialnie odpowiadają ich opiekunowie.
 21. Klienci Centrum Zabaw RIO odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu, instrukcji lub poleceń obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 22. Zarządzający nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń personelu.
 23. Personel Centrum Zabaw RIO zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabawy dziecku, które zachowuje się agresywnie w stosunku do innych bawiących się dzieci oraz personelu i nie stosuje się do ich poleceń.
 24. Zarządzający, nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Centrum Zabaw RIO wynikające z działania sił wyższych np. brak dostawy energii elektrycznej.
 25. Na terenie obiektu może być dokonywany zapis wizerunku Klienta, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu Klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką (monitoring).
 26. Regulamin Strefy Rio Jump, Ścianki Wspinaczkowej i Basenu z Gąbkami stanowi integralną cześć regulaminu Centrum Zabaw RIO.
 27. Zgłoszenie szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Centrum Zabaw RIO w dniu wizyty. Zgłoszenie szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia reklamacji i szkody jest dowód wniesienia opłaty za usługi Centrum Zabaw RIO.

Życzymy miłej zabawy – FABRYKA UŚMIECHU.

 

Projekt i wdrożenie

Menu serwisu